CEFR

Sustav učenja jezika po stupnjevima u skladu s europskim CEFR* standardima:

 

* CEFR je Europska jezična mapa, tj. dokument Vijeća Europe koji se temelji na preporučenim europskim standardima stupnjevanja jezične kompetencije u pet jezičnih vještina (slušanje, čitanje, pisanje, govorna interakcija i govorna produkcija).
Izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Cilj je mape dokumentiranje znanja stranog jezika prema CEFR deskriptorima koji predstavljaju ujednačeni standard na području Europe.